Mediu

In coformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (Legea 278/2013 privind emisiile industriale, O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare , H.G. nr. 38/ 2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, H.G. nr. 1000/ 2012 privind reorganizarea si functionarea  Agentiei  Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, O.M. 169/2004 pentru aprobarea confirmarii directe, a documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile BREF, aprobate de Uniune Europeana), FERAL SRL TULCEA  detine AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 3 din 28.10.2016 valabila pana la data de 28.10.2026.

 

Activitatile autorizate desfasurate pe amplasament:

 • Cod CAEN 2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
 • Cod CAEN 2-3831 Demontare (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • Cod CAEN 2- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • Cod CAEN 4677 Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor
 • Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de marfuri
 • Cod CAEN 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
 • Cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
 • Cod CAEN 2- 4671 Comert cu ridicata al combustibilor solizi, lichizi si gazosi si derivatele acestora.

 

FERAL SRL Tulcea produce si comercializeaza urmatoarele tipuri de feroaliaje: HC FeMn, FeSiMn, HC FeCr, FeSi. Feral SRL Tulcea comercializeaza  si agregate pentru constructii rezultate din prelucrarea zgurei rezultate din procesul de producere a feroaliajelor.

Materia prima de baza este constituita din: minereu  de mangan, minereu de mangan concentrat, minereu de mangan sinterizat, minereu de crom, cocs, cuartita, calcar, tunder. Materia prima este aprovizionata, in general, cu barje si nave maritime in Porturile Mineraliere Tulcea sau Constanta si se aduce in depozite cu ajutorul mijloacelor de transport auto si CF.

Procesele operationale ale unitatii pot fi impartite secvential, dupa cum urmeaza:

 • aprovizionarea cu materii prime;
 • prelucrarea preliminara a materiilor prime:
 • concasare;
 • sortare;
 • transportul intern si dozarea materiilor prime;
 • elaborarea feroaliajelor:
 • topirea materiilor prime in cuptoare cu electrozi autococsificabili;
 • desarjarea in oale de turnare;
 • separarea metalului de zgura;
 • turnarea metalului in lingotiere;

– prelucrarea finala a  feroaliajelor

–  concasare;

–  sortare;

– expeditia produsului finit in functie de calitatea chimica si granulometrica, vrac sau ambalat

Principalele dotari si instalatii ale uzinei sunt formate din:

SECTIA FERO I, are in componenta:

 • 4 cuptoare electrice, continui, trifazate, rotative, semiinchise, cu cate 3 electrozi autococsificabili tip Soderberg, alimentate de 3 transformatoare monofazate de 5,5 MVA, cu o putere instalata de P= 16,5 MVA;
 • 1 cuptor electric, trifazat rotativ, semiinchis, cu 3 electrozi autococsificabili tip Soderberg, alimentat de 1 transformator trifazat, cu putere instalata de P= 21 MVA.

SECTIA FERO II, are in componenta:

– 5 cuptoare electrice, continui, semiinchise, cu cate 3 electrozi autococsificabili, tip Soderberg, alimentate de cate 3 transformatoare trifazate de 110/0,4 KV, astfel:

– 2 cuptoare electrice – cuptorul nr. 6 si cuptorul nr. 9 – cu o putere instalata  de P = 55   MVA;

– 1 cuptor electric – cuptorul nr. 7 – cu o putere instalata  de P =43 MVA;

– 2 cuptoare electrice – cuptorul nr. 8 si cuptorul nr. 10 – cu o putere instalata  de P = 60 MVA;

Energia electrica este furnizata pe baza de contract din sistemul energetic national, prin statii proprii  de record. Cantitatea de energie consumata este monitorizata permanent si contorizata, fiind aplicate masuri de utilizare eficienta a acesteia.

 

MONITORIZAREA ACTIVITATII

 • Factorul de mediu aer

Principalii poluantii emisi in atmosfera din activitatile SC FERAL SRL sunt constituiti din pulberi minerale (cu oxizi de siliciu, mangan, crom, fier) si poluanti gazosi (monoxid de carbon, bioxid de sulf, oxizi de azot).

Sursele de emisie dirijata a poluantilor in atmosfera – cosurile de dispersie –  sunt situate la inaltimea de 40 m si emit atat pulberi (in mare parte de mici dimensiuni) cat si poluanti gazosi. Inaltimea mare, vitezele mari de evacuare si temperatura ridicata a emisiilor favorizeaza dispersia poluantilor in atmosfera, reducand poluarea la nivelul solului. Sursele nedirijate sunt de medie (luminatoarele) si de  joasa inaltime (asociate operatiilor de concasare, transport, etc) si emit pulberi de dimensiuni mai mari si mai usor sedimentabile, poluarea datorata lor la nivelul solului, fiind locala, in special in interiorul unitatii.

Pentru reducerea emisiilor de la sursele nedirijate, unitatea a luat masuri de imbunatatire a sistemului de captare de la desarjari, de utilizare a camioanelor acoperite cu prelata pentru transportul intern al materiilor prime pulverulente, de punere in functiune a instalatiei de peletizare, refacerea halelor de productie si a sectiei de depoluare (refacerea tubulaturilor de la sectie Fero I). imbunatatirea instalatiilor de filtrare al gazelor arse, inclusiv inchiderea luminatoarelor. Dotarea cu masini de perforare a inchiderii orificiilor de desajare a dus la reducerea generarii de poluanti in aceasta faza.

Valori limita de emisie pentru cosurile C1- C15 sunt redate in tabelul de mai jos

Activitate Emisie Puncte de emisie Combustibil VLE

(mg/ Nm3)

Observatii
Elaborare feroaliaje Pulberi  

Cosuri de dispersie

Fero I si Fero II

C1 – C10

5  

Urmare a investitiilor efectuate , conform Planului de Actiuni a AIM 23/2007, emisiile se incadreaza in limitele VLE

SO2 100
NOx 100
TOC 50
F 1,5
Cd 0,02
Pb 0,005
∑ (Hg, Cd, Pb) 0,2
Ni+Crtotal+Mn <5
PCDD/F 0,5 ng/m3 TEQ
Concasare feroaliaje pulberi C11, C12, C13 30
 

Centrala termica

 

 

Pulberi Cosurile centralelor termice

C14, C15

Gaz natural 50
Monoxid de carbon 100
SO2 35
NOx 350

 

 • Factorul de mediu apa
 • Apa industriala este utilizata la racirea indirecta a unor parti componente ale cuptoarelor de elaborarea feroaliajelor, care este recirculate integral, periodic fiind necesara completarea acesteia ca urmare a pierderilor termice prin evaporare (cca 15%), pentru racirea acestor ape se utilizeaza doua turnuri de racire . Apa industriala este captata dintr-un put forat.
 • Apa potabila este utilizata in scop menajer, la cantina, si la alimentarea retelei de incendiu – hidranti. Apa potabila este captata de la reteaua oraseneasca . apele uzate menajere sunt evacuate in reteua de canalizare oraseneasca. Pentru reducerea poluarii, colectorul de la cantina a fost dotat cu un separator de grasimi
 • Consumul atat apa potabila cat si de apa industriala este contorizat

 

Valorile limita ale idicatorilor de calitate a apelor

Categoria apei Indicator VLE conform AIM

(mg/l)

Punct de evacuare
Ape pluviale pH 6,5-9 colector ape pluviale SC ALUM SA – Balta Somova
Materii totale in suspensie 60
CBO5 25
Cloruri 500
CCOCr 125
Azot amoniacal (NH4+) 10
Fosfor total 3
Azot total 15
Fier total 5
SET 30
Magneziu 100
Produs petrolier 5
Reziduu fix 2000
Apa uzata menajera   pH 6,5-8,5 racord la reteaua de canalizare oraseneasca AQVASERV SA, str. Taberei
  Materii in suspensie 350
  CBO5 300
  CCOCr 500
 Reziduu filtrat la 105°C 2000
 Detergenti sintetici 30
 Azot amoniacal
 Substante extractibile cu

solventi organici

 

Valorile de referinta pentru calitatea apei subterane sunt valorile masurate  la darea in exploatare a forajului

Locul prelevarii probei Indicator de calitate analizat Valoarea masurata de referinta

(mg/l)

1 2 3
Foraj de captare apa industriala pH 6,5-8,5
Ca 28
Mg 31,59
Fe
Si
Mn
Cr
Amoniu 0,230
Cloruri 28,4
Sulfati 3,62
Azotati 2
CCOMn 3,47

 

 

 • Factorul de mediu sol

Poluarea solului este datorata surselor de emisie atmosferica de joasa inaltime si poluarilor accidentale istorice. In urma analizelor efectuate in puntele de prelevare de pe perimetrul amplasmentului nu au fost inregistrate depasiri ale pragului de alerta si de interventie ale valorilor de referinta, conform Ord. 756/1997 al MAPM pentru sol de folosinta mai putin sensibila.

Pentru reducerea poluarii solului, a fost elaborat un studiu de solutie pentru captarea emisiilor fugitive de la cuptoarele de elaborare feroaliaje, care a fost implementat atat la Fero I, prin montarea de ventilatoare in zonele de desarjare a cuptoarelor, cat si la Fero II unde au fost inchise zonele de desarjare a cuptoarelor si montate ventilatoare pentru captarea emisiilor fugitive. Masurile luate pentru reducerea poluarii prin sursele de emisie atmosferica nedirijate au contribuit la reducere poluarii solului. Alte masuri de reducere a poluarii solului constau in betonarea suprafetelor de depozitare si de transport din incinta unitatii.

 

Valorile de referinta pentru  elementele  chimice din sol sunt redate in tabelul de mai jos:

Nr. crt. Locul de prelevare:

la suprafata

in adancime la 30 cm

Indicatorul analizat Valori limita folosinte mai putin sensibile

(mg/ kg substanta uscata)

Temeiul legal
1. Zona cantinei, langa gardul unitatii;

Poarta 1 – Pavilion extern si Strada Taberei;

Strada Taberei;

Depozit central;

Zona Sectiei Prelucrare Zgura;

Zona Depozit Carburanti

Cupru 250 Ordinul MAPPM nr. 756/ 1997 – aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului
Zinc 700
Plumb 250
Nichel 200
Cadmiu 5
Cr 300
Mn

 

 

2000

 

 

1.4 Factorul de mediu zgomot

Masurarile de zgomot se efectueaza de catre laboratoare specializate,

Operatiile generatoare de zgomot se desfasoara in halele de productie sau zonele special destinate, luandu-se masuri  de ecranare a surselor de zgomot;

In situatia achizitionarii de utilaje si echipamente noi, inaintea instalarii acestora, titularul de activitate prezinta buletinele de masurari emise si garantate de producator autoritatilor de mediu;

Emisiile de zgomot se incadreaza in limita admisibila a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industriala grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.

 

GESTIUNEA DESEURILOR

Deseurile generate de societate sunt gestionate conform prevederilor Legii 211/2011 si a H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

Pentru generarea de deseuri sunt monitorizate si inregistrate urmatoarele:

▪ compozitia fizica si chimica a deseurilor;

▪ pericolul caracteristic;

▪ precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate.

Deseurile sunt depozitate temporar pe clase in locuri desemnate, special amenajate,  in vederea valorificarii / eliminarii ca deseu  prin  societati autorizate.

Deseurile sunt stocate temporar in locuri special amenajate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si a retelei de canalizare. Deseurile rezultate din procesul de elaborare feroaliaje – zgura cu continut sarac in mangan sau crom este prelucrata in instalatia proprie de concasare, pe sorturi sic lase granulometrice  in vederea comercializarii ca material de constructii si in prepararea betoanelor.

Operatorul intocmeste un registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament si este pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control.